Frequently Asked Questions
(FAQ)
คำถามที่ถามบ่อย เรื่องภาษีเดี่ยว
ดูคำตอบได้ที่

ความยากจนที่ไม่เป็นธรรม บทที่ 7
หรือดู Typical Questions
หรือ FAQ
หรือ FAQ

หนังสืออเมริกันดีเด่น
ความก้าวหน้ากับความยากจน
แต่งโดย Henry George . . . แปลโดย สุธน หิญ

การสอบสวนสาเหตุแห่งภาวะตกต่ำทางอุตสาหกรรม
และการที่ความขาดแคลนเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของเศรษฐทรัพย์ . . . วิธีแก้ไข

(มีอภิธานและดัชนีค้นเรื่องอยู่ท้ายเล่ม)
(ฉบับภาษาอังกฤษดูได้ที่ http://schalkenbach.org/library/henry-george/p+p/ppcont.html)
(มี Study Guide สำหรับหนังสือ Progress And Poverty โดยศาสตราจารย์ Gaffney
ที่ www.schalkenbach.org/library/Gaffney-P%2BP-2000-index.htm)

"The method of solving the land problem has been elaborated by
Henry George to a degree of perfection that . . . it is impossible
to invent any better, more just, practical and peaceful solution."
-- Count Leo Tolstoy (1828-1910).


คำนำ
คำนำของผู้แปล

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นอย่างไร โดย เฮนรี จอร์จ, จูเนียร์

คำนำของเฮนรี จอร์จในการพิมพ์ครั้งที่ 4

คำนำฉบับพิมพ์ครบรอบ 75 ปี โดย R.A.F.

ix
ix
xi
xv
xxi

บทนำ - ปัญหา
ภาค 1 ค่าแรงกับทุน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ภาค 1 อยู่ร่วมไฟล์กับบทนำ)
บทที่ 1 หลักคำสอนปัจจุบันว่าด้วยค่าแรง - ความไม่เพียงพอของหลักนี้

บทที่ 2 ความหมายของถ้อยคำ

บทที่ 3 ค่าแรงมิใช่ถูกชักจากทุน แต่เกิดด้วยแรงงาน

บทที่ 4 ค่าเลี้ยงดูกรรมกรมิได้ชักออกมาจากทุน

บทที่ 5 หน้าที่อันแท้จริงของทุน

3
15
17
31
50
71
80

ภาค 2 จำนวนประชากรกับเครื่องยังชีพ
บทที่ 1 ทฤษฎีของแมลธัส - กำเนิดและการสนับสนุน

บทที่ 2 การอนุมานจากข้อเท็จจริง

บทที่ 3 การอนุมานจากการอุปมาน

บทที่ 4 การหักล้างทฤษฎีของแมลธัส

89
91
103
129
140

ภาค 3 กฎเกี่ยวกับวิภาคกรรม
บทที่ 1 การสอบสวนแคบลงสู่กฎด้านวิภาคกรรม - ความสัมพันธ์จำเป็นระหว่างกฎเหล่านี้

บทที่ 2 ค่าเช่าและกฎว่าด้วยค่าเช่า

บทที่ 3 ดอกเบี้ยและสาเหตุที่มีดอกเบี้ย

บทที่ 4 ทุนปลอมเทียมและผลกำไร ซึ่งมักเข้าใจผิดกันว่าเป็นดอกเบี้ย

บทที่ 5 กฎว่าด้วยดอกเบี้ย

บทที่ 6 ค่าแรงกับกฎว่าด้วยค่าแรง

บทที่ 7 สหสัมพันธ์และการประสานกันระหว่างกฎ

บทที่ 8 ปัญหาส่วนภาวะสถิตได้รับการอธิบายแล้ว

151
153
165
173
189
195
204
218
221

ภาค 4 ผลของความก้าวหน้าทางวัตถุ ต่อการวิภาคเศรษฐทรัพย์
บทที่ 1 ยังต้องแสวงหาส่วนที่เป็นพลวัตของปัญหา

บทที่ 2 ผลของการเพิ่มจำนวนประชากร ต่อการวิภาคเศรษฐทรัพย์

บทที่ 3 ผลของความก้าวหน้าทางวิทยาการ ต่อการวิภาคเศรษฐทรัพย์

บทที่ 4 ผลของการคาดหวังซึ่งเกิดขึ้น จากความก้าวหน้าทางวัตถุ

225
227
230
244
255

ภาค 5 ไขปัญหา
บทที่ 1 ปฐมเหตุที่ภาวะตกต่ำเกิดซ้ำซาก

บทที่ 2 ความคงอยู่ซึ่งความยากจน ท่ามกลางเศรษฐทรัพย์ที่พอกพูนยิ่งขึ้น

261
263
282

ภาค 6 วิธีแก้ไข
บทที่ 1 ความไม่เพียงพอของวิธีแก้ไข เท่าที่สนับสนุนกันในปัจจุบัน

บทที่ 2 วิธีแก้ไขที่แท้จริง

297
299
328

ภาค 7 ความยุติธรรมแห่งวิธีแก้ไข
บทที่ 1 ความอยุติธรรมแห่งกรรมสิทธิ์เอกชนในที่ดิน

บทที่ 2 ความเป็นทาสของกรรมกร - ผลสุดท้ายแห่งกรรมสิทธิ์เอกชนในที่ดิน

บทที่ 3 สิทธิของเจ้าของที่ดินในค่าชดเชย

บทที่ 4 กรรมสิทธิ์เอกชนพิจารณาทางประวัติศาสตร์

บทที่ 5 กรรมสิทธิ์ในที่ดินในสหรัฐฯ

331
333
347
358
368
385

ภาค 8 การประยุกต์ใช้วิธีแก้ไข
บทที่ 1 กรรมสิทธิ์ของเอกชนในที่ดินขัดแย้งกับ การใช้ประโยชน์จากที่ดินให้ดีที่สุด

บทที่ 2 วิธีทำให้เกิดสิทธิเท่าเทียมกันในที่ดิน

บทที่ 3 การทดสอบข้อเสนอด้วยหลักบัญญัติภาษี

บทที่ 4 ข้อสนับสนุนและข้อคัดค้าน

395
397
403
408
422

ภาค 9 ผลแห่งวิธีแก้ไข
บทที่ 1 ผลต่อการผลิตเศรษฐทรัพย์

บทที่ 2 ผลต่อวิภาคกรรม และซึ่งมีผลต่อผลิตกรรมอีกทอดหนึ่ง

บทที่ 3 ผลต่อบุคคลและชั้นชน

บทที่ 4 ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในการจัดองค์การสังคมและชีวิตสังคม

431
433
440
447
454

ภาค 10 กฎความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
บทที่ 1 ทฤษฎีปัจจุบันว่าด้วยความก้าวหน้าของ มนุษย์ - ความไม่เพียงพอของทฤษฎีนี้

บทที่ 2 ความแตกต่างกันในอารยธรรมเพราะอะไร

บทที่ 3 กฎว่าด้วยความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

บทที่ 4 อารยธรรมสมัยใหม่จะเสื่อมลงได้อย่างไร

บทที่ 5 สัจธรรมศูนย์กลาง

473
475
489
506
527
544

บทส่งท้าย - ปัญหาของชีวิตแต่ละบุคคล
อภิธาน
ดัชนีค้นเรื่อง
เกี่ยวกับผู้แปล

555
569
585
604